ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ

Kharar Punjab


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ

Leave a Reply