ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Kharar Punjab


ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Leave a Reply