ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Leave a Reply