ਸ਼ਕੀ ਹਾਲਾਤਾ ਵਿੱਚ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਜਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੋਤ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾ ਦਾ ਸੀ ਚੱਕਰ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਸ਼ਕੀ ਹਾਲਾਤਾ ਵਿੱਚ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਜਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੋਤ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾ ਦਾ ਸੀ ਚੱਕਰ

Leave a Reply