ਆਖਿਰ ਕਿਉ?ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਦਫਤਰ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਆਖਿਰ ਕਿਉ?ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਦਫਤਰ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply