ਸਨੇਪਡੀਲ ਤੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਡ-ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਸਲ ਚੋ ਨਿਕਲਿਆ ਪੱਥਰ (ਵੀਡੀਓ)

Gurdaspur Punjab


ਸਨੇਪਡੀਲ ਤੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਡ-ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਸਲ ਚੋ ਨਿਕਲਿਆ ਪੱਥਰ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply