ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ ਕਾਰਨ

Gurdaspur Punjab


ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ ਕਾਰਨ

Leave a Reply