ਮੋਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕਾਂ ਵਾਸੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ-ਉੂਨਾ ਜਨਸਤਾਬਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕੇ

Punjab


ਮੋਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕਾਂ ਵਾਸੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ-ਉੂਨਾ ਜਨਸਤਾਬਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕੇ

Leave a Reply