ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂਨੀ ਸਕੰਜਾ ਦੇਖ ਟੈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਡ ਅੱਧਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਤਾਰਿਆ

Kharar Punjab


ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂਨੀ ਸਕੰਜਾ ਦੇਖ ਟੈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਡ ਅੱਧਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਤਾਰਿਆ

Leave a Reply