ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ-ਓ:ਪੀ ਸੋਨੀ

Amritsar Punjab


ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ-ਓ:ਪੀ ਸੋਨੀ

Leave a Reply