ਅਫਸਰਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇੰਗ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜੋਰਾ ਸੋਰਾ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ

Kharar Punjab


ਅਫਸਰਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇੰਗ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜੋਰਾ ਸੋਰਾ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ

Leave a Reply