2 ਸਾਲਾ ਤੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਨਹੀ ਬਣੀ ਆਰਸੀ,ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਿਆ ‘ਚ ਰੋਸ਼

Punjab


2 ਸਾਲਾ ਤੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਨਹੀ ਬਣੀ ਆਰਸੀ,ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਿਆ ‘ਚ ਰੋਸ਼

Leave a Reply