ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗਾ

Punjab


ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗਾ

Leave a Reply