ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਈ.ਟੈਡਰਿੰਗ,ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ

Punjab


ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਈ.ਟੈਡਰਿੰਗ,ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ

Leave a Reply