ਸਕੂਲਾ ਵਿਖੇ 230 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਰੁਬੈਲਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ

Punjab


ਸਕੂਲਾ ਵਿਖੇ 230 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਰੁਬੈਲਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ

Leave a Reply