ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ,ਬੱਚੇਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ਼

Punjab


ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ,ਬੱਚੇਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ਼

Leave a Reply