ਅਖੀਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਲਦਾ ਮੁਰਦਾ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ

Amritsar Punjab


ਅਖੀਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਲਦਾ ਮੁਰਦਾ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ

Leave a Reply