ਉਦਯੋਗਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ

Punjab


ਉਦਯੋਗਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ

Leave a Reply