ਬਿਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ

Punjab


ਬਿਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀਆ ਸਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ

Leave a Reply