ਡਿਫ਼ੇਨਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪੁੱਲ ਡਿਗਾ, ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (ਵੀਡੀਓ)

Punjab Tarn Taran Sahib

Leave a Reply