ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸਾ ਵਿਰੁਧ ਲਾਇਆ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਦਾ ਧਰਨਾ

Amritsar Punjab


ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸਾ ਵਿਰੁਧ ਲਾਇਆ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਦਾ ਧਰਨਾ

Leave a Reply