ਸੁਰਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਰਨੇਰੀ ਸੈਕੇਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

Amritsar Punjab


ਸੁਰਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਰਨੇਰੀ ਸੈਕੇਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

Leave a Reply