ਹਿੰਦੂ ਸੁਰਖਸ਼ਾ ਸ਼ੇਨਾ ਵਲੌ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ

Amritsar Punjab


ਹਿੰਦੂ ਸੁਰਖਸ਼ਾ ਸ਼ੇਨਾ ਵਲੌ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ

Leave a Reply