ਗੁਰੁ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੱਲਬ ਵਲੌ ਐਮ.ਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁਨਦਾਨ ਕੈਪ

Amritsar Punjab


ਗੁਰੁ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੱਲਬ ਵਲੌ ਐਮ.ਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁਨਦਾਨ ਕੈਪ

Leave a Reply