ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Gurdaspur Punjab


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Leave a Reply