ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਬੂਲਪੂਰਾ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਦੇ ਭਰੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਫਾਰਮ

Amritsar Punjab


ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਬੂਲਪੂਰਾ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਦੇ ਭਰੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਫਾਰਮ

Leave a Reply