ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾਂ ਸੰਗਤਾ ਵਲੌ ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ

Amritsar Punjab


ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾਂ ਸੰਗਤਾ ਵਲੌ ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ

Leave a Reply