ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਣ ਸੜਕ 20 ਫੁੱਟ ਧਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ,ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਣ ਸੜਕ 20 ਫੁੱਟ ਧਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ,ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਣ ਸੜਕ 20 ਫੁੱਟ ਧਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ,ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ

Continue Reading