ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

Punjab


ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

Leave a Reply