ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇਆ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Amritsar Punjab


ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇਆ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Leave a Reply