ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਖਿਡ਼ਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਨੋ ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ

Faridkot Punjab


ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਖਿਡ਼ਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਨੋ ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ

Leave a Reply