ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਾਵਣੀ ਅੰਦਰ ਖੁਲਿਆ ਪਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

Firozpur Punjab


ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਾਵਣੀ ਅੰਦਰ ਖੁਲਿਆ ਪਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

Leave a Reply