ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬੇਦਬੀ,ਲੋਕਾ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ (ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬੇਦਬੀ,ਲੋਕਾ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਵ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply