ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੌਲ ਹੋਇਆ ਗਰਮ(ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੌਲ ਹੋਇਆ ਗਰਮ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply