ਨਸ਼ਿਅਾ ਤੋ ਦੁਰ ਅਤੇ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੈ ਚਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੀ.ਅਾਰ.ਸੀ.ਅਾਰ.ਗਰੁੱਪ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਨਸ਼ਿਅਾ ਤੋ ਦੁਰ ਅਤੇ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੈ ਚਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੀ.ਅਾਰ.ਸੀ.ਅਾਰ.ਗਰੁੱਪ

Leave a Reply