ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ,ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ (ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ,ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply