ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾ ਦੇ ਕੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋ ਨਕਾਰਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

Punjab


ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾ ਦੇ ਕੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋ ਨਕਾਰਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply