ਸ਼ਾਈ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ‘ਰੈਡ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ’ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਂਤਰਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ

Amritsar Punjab


ਸ਼ਾਈ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ‘ਰੈਡ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ’ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਂਤਰਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ

Leave a Reply