ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 7000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ(ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 7000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply