ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਆਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ (ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਆਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾ ਨੂ ਕੁਚਲ

Leave a Reply