ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ

Mohali Punjab


ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ

Leave a Reply