ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫਾਟਕ ਜਿਥੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਖੁਦ ਫਾਟਕ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

Faridkot Punjab


ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫਾਟਕ ਜਿਥੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਖੁਦ ਫਾਟਕ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

Leave a Reply