ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਹੋਏ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ

Pthankot Punjab


ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਹੋਏ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ

Leave a Reply