ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋਇਆ ਅਾਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋਇਆ ਅਾਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ

Leave a Reply