ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਚੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ(ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਚੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply