ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Punjab


ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Leave a Reply