ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਰਮਾਨੀ ਦੀਆ ਘੜੀਆ

Amritsar Punjab


ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਰਮਾਨੀ ਦੀਆ ਘੜੀਆ

Leave a Reply