ਹਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਸੰਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਇੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ

Barnala Punjab


ਹਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਸੰਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਇੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ

Leave a Reply