ਆਢ-ਗੁਆਢ ਵੱਲੋ ਅੋਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਇਜਤ ਤੇ “ਅੋਰਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਇਨਸ਼ਾਫ ਗਹਾਰ”

Amritsar Punjab


ਆਢ-ਗੁਆਢ ਵੱਲੋ ਅੋਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਇਜਤ ਤੇ “ਅੋਰਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਇਨਸ਼ਾਫ ਗਹਾਰ”

Leave a Reply