ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਣ ਦੇ ਬਹਾਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਦੀ ਡੱਗੀ

Punjab


ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਣ ਦੇ ਬਹਾਣੇ ਕਰਦਾ  ਸੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਦੀ ਡੱਗੀ

Leave a Reply